Informacje ogólne

 1. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetworzenie danych osobowych przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach w związku ze sprzedażą nieruchomości, oraz że się zapoznały ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń (podstawa prawna art.23 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926): Oświadczenie osoby fizycznej oraz Oświadczenie osoby prawnej
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wpłata wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie podanym w ogłoszeniu
 3. Aby przetarg był skuteczny należy przebić nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cena za nieruchomość płatna w gotówce w ciągu miesiąca (30 dni) od daty wygrania przetargu – podpisania protokołu na konto:

  Gminy Boguszowa-Gorc Plac Odrodzenia 1
  PKO 52 1020 5095 0000 5302 0011 2367

 5. Wyłoniony nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji, koszty notarialne oraz sadowe. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Gmina współpracuje z Notariuszami z miasta Wałbrzycha:
  1. Demska-Gnat Maria, Kancelaria notarialna
   ul. Konopnickiej 14, tel. 74 842 51 03
  2. Warzyńska Bożena, Kancelaria notarialna
   ul. Sienkiewicza 6/3a, tel. 74 843 42 61
  3. Tomaszewska Bożena, Kancelaria notarialna
   ul Sienkiewicza 7, tel. 374 842 66 18
  4. Szerer Anna. Kancelaria notarialna
   ul. Słowackiego 16, tel. 74 843 43 72
  5. Roczniak Łukasz, Kancelaria notarialna
   Rynek 3, tel. 74 842 38 40
  6. Dr Rafał Firlej. Kancelaria notarialna
   ul. Słowackiego 13 3, tel. 74 849 90 09
  7. Sobczak Janusz. Kancelaria notarialna
   ul. Słowackiego 16, tel. 74 842 49 54
  8. Kancelaria Notarialna Magdalena Kółkowska
   ul. Słowackiego 4A/1, tel.  74 844 67 27
   58-300 Wałbrzych
  9. Kancelaria Notarialna Maciej Szerer
   ul. Sienkiewicza 7 lok. 3, tel. 74 842 97 04
   58-300 Wałbrzych
 8. Jeśli chcemy sprawdzić stan prawny księgi wieczystej możemy skorzystać Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do
 9. Internetowy System Mapowy oparty na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: https://ewid.powiat.walbrzych.pl/is/
 10. Nieruchomości lokalowe można oglądać po wcześniejszym w uzgodnieniu z Zarządcą nieruchomości tj. Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. K. Świerczewskiego Nr 46 tel. 74-8449-411.
Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Boguszowie–Gorcach
pl. Odrodzenia 1
58–370 Boguszów–Gorce
Województwo dolnośląskie
 
Barbara Nowak
Kierownik Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy
+48 74 844 93 11 wew. 61
Pracownicy prowadzacy sprawy sprzedaży:
Gruntów
Bernard Zonenberg
b.zonenberg@boguszow-grce.pl
tel. 74 8449 311 wew. 74
Lokale mieszkalne i użytkowe
Małgorzata Grzesiak
malgorzatagrzesiak@boguszow-gorce.pl
tel. 74 8449 311 wew. 74
Pracownicy prowadzący najem
Lokale użytkowe 
Urszula Szymańska 
uszymanska@boguszow-gorce.pl
tel. 74 8449 311 wew. 60